Máy chủ được chia làm nhiều loại, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên biệt của từng doanh nghiệp. Trong đó máy chủ cơ sở dữ liệu - Database Server là máy chủ được cài đặt các phần mềm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL server, mySQL, Oracle...

Mô hình máy chủ cơ sở dữ liệu là mô hình kiến trúc máy chủ/máy khách, được chia thành hai phần: một phần chạy trên máy khách – nơi mà người sử dụng tích lũy và hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu, và một phần chạy trên máy chủ cơ sở dữ liệu – nơi có nhiệm vụ kết nối, xử lý và lưu trữ dữ liệu.

Đối tác